Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)

                                            Boks 125, Sentrum, 0102 Oslo

                                               Bankgiro 6072 05 13105. Org.nr. 977032180.

 

                OSUs REGNSKAP FOR 1/1-31/12  2006

 

RESULTAT                                               2006           2005           2004

Inntekter

Støtte Oslo kommune                         1.132.320   1.298.865          1.300.920

Egenandeler                                               8.000                 0                 0

Arrangement                                           16.070        16.740        20.090

Kantinesalg                                                       0                 0        15.789

Medlemskontingent                                 90.630        61.740        54.180

Diverse inntekter                                     59.586                 0          4.133

 

                                                           1.306.606   1.377.345   1.395.112

                                                                          

Utgifter

Støtte Oslo kommune til lokallag           905.856   1.039.092   1.040.736

Arrangement                                         110.113      125.167      149.893

Kantinekostnader                                              0                 0          8.554

Trening, jentesjakk, sjakkskolen              46.341        33.083        29.650

Styremedlemmer                                     16.000        12.000          8.000

Styremøter, årsmøte                                      480          1.141             730

Lønn adm.sekr.                                       24.000        20.000                 -

Revisjon, regnskap                                  11.250        10.000          6.200

Porto                                                                0                 0             622

Representasjon                                        16.500        39.773        34.169

Ekstraordinær bevilgning                                 0                 0        76.358

Medl.kont.  (USF, BURO)                      81.344        68.345        45.150

Administrasjonsutgifter                             1.605          4.294          4.047

Gebyrer                                                        289             343             390

Avskrivning PC                                                0                 0                 0

Tap på krav                                             30.209                 0          3.328

Diverse utgifter                                          1.170          2.993          2.173

                                                           1.245.157   1.356.231   1.410.000

                                                                          

Driftsresultat                                            61.449        21.114      -14.888

 

Finansinntekter

Renteinntekter                                           2.397          1.184          1.384

 

Årets resultat                                         63.846        22.298      -13.504

 

For styret i Oslo Sjakkrets Ungdom

 

 

Sverrre Johnsen                              Torstein Bae                   Johs. R. Kjeken

leder                                                       kasserer                      adm.sekr.

 

 

 

                OSUs REGNSKAP FOR 1/1-31/12  2006

 

 

BALANSE pr 31. desember 2006

 

Eiendeler

Anleggsmidler

20 sett brett og brikker                                                                                         200

Siemens Xpert PC                                                                                                    1

Sum anleggsmidler                                                                                             201

 

Omløpsmidler

Fordringer                                                                                                      112.615

Kasse                                                                                                                 1.388

K-bank, drift                                                                                                  461.964

K-bank, kapital                                                                                                93.369

Sum omløpsmidler                                                                                       669.336

 

Sum eiendeler                                                                                                669.537

 

 

Egenkapital og gjeld

 

Egenkapital

Egenkapital pr 31/12-05      297.519

Årets resultat                         63.846

Egenkapital                                                                                                  361.365

 

Gjeld

Gjeld                                                                                                              308.173

Skyldig forskuddstrekk                                                                                            0

Skyldig arbeidsgiveravgift                                                                                       0

Sum gjeld                                                                                                      308.172

 

Sum gjeld og egenkapital                                                                            669.537

 

 

 

Oslo Sjakkrets Ungdom

 

Sverre Johnsen /s                                                                                    Torsten Bae

leder                                                                                                              kasserer

 

 

 

Johs. R. Kjeken

adm.sekr