Referat fra OSUs årsmøte 2006

OSS' lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje,

onsdag 21. juni kl. 1900

 

Leder Sverre Johnsen ønska velkommen.

 

1. Valg av dirigent og referent

Sverre Johnsen ble valgt til dirigent, og Johs. R. Kjeken ble valgt til referent.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

De frammøttes fullmakter ble godkjent.

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling som var sendt alle lokallag pr. e-post.

Forslag til dagsorden ble godkjent.

 

4. Årsberetning

Årsberetninga ble godkjent.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning

Johs R. Kjeken gikk gjennom regnskapet, som viste et driftsresultat for 2005 på kr 21.114. Han gjorde oppmerksom på ar det var et beløp på ca. 18.000 som etter er betalt til USF den 30/6-05 som han ikke var helt innforstått med og som vil bli undersøkt. Med denne merknad ble regnskapet godkjent under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger.

 

6. Kontingent og budsjett

Styrets forslag på uendra kontingent for 2007 ble vedtatt. Fordelingsnøkkelen for støtten fra Oslo kommune mellom krets og lokallag ble vedtatt uendret for 2006, 80% til lokallaga og 20% til kretsen.

 

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                          Sverre Johnsen, OSSU                         (gjenvalg)

Kasserer:                      Torstein Bae, 1911U                            (gjenvalg, tidligere leder)

Sekretær:                     Johs. R. Kjeken, 1911U                        (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Sissel Haagaas, Nordstrand SKU           (ny)

                                   Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU       (gjenvalg)

                                   Lars Løberg, OSSU                              (ny)                            

1. varamedlem:            Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU     (gjenvalg)

2. varamedlem:            En hadde ikke lykkes i å finne en kandidat og styret ble gitt fullmakt til å supplere seg med ytterligere ett varamedlem.

 

Styret fungerer som valgkomite.

 

Avslutningsvis takka leder Sverre Johnsen for frammøtet og årsmøtet ble heva.

 

Oslo, 25. juni 2006

 

 

Johs. R. Kjeken

referent