Referat fra OSUs årsmøte 2002

OSS' lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje

tirsdag 27. august kl. 1930

 

1. Valg av dirigent og to referenter

Torstein Bae ble valgt til dirigent, og Victor Hansen og Johs. R. Kjeken ble valgt til referenter.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

Seks fullmakter ble godkjent. Det møtte delegater fra OSSU, 1911U og Nordstrand SKU.

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallinga og dagsordenen ble godkjent.

 

4. Årsberetning

Under punkt 2, aktivitet, er soneturneringene i 2001 og 2002, nyskapende lagsjakkturneringer arrangert av kretsen, blitt uteglemt. Resultater fra disse turneringene mangler i resultatoversikten. Årsberetninga ble godkjent.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning

Johs R. Kjeken gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger.

 

6. Kontingent og budsjett

Kontingenten for år 2003 blir stående uendra på kr 25. Budsjett for 2002 er ikke laget, blant annet fordi årsmøtet avholdes så seint på året. I 2003 fordeles pengene fra kommunen 80% til klubbene og 20% til OSU såframt årsmøtet i 2003 ikke vedtar noe annet. Styret ble gitt fullmakt til å lage budsjett. Kjeken informerte om at OSU ligger an til overskudd i 2002.

 

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                          Torstein Bae, 1911U                            (gjenvalg)

Kasserer:                      Johs. R. Kjeken, 1911U                                   (gjenvalg)

Sekretær:                     Victor Hansen, OSSU                          (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU       (gjenvalg)

                                   Bogi Palsson, Stjernen SKU                 (gjenvalg)

                                   Sverre Johnsen, OSSU                         (gjenvalg)

Varamedlemmer:          Tore Nilssen, OSSU                             (ny)

                                   Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU     (gjenvalg)

 

Styret fungerer som valgkomite.

 

Avslutningsvis takka leder Torstein Bae for frammøtet og påpekte at det står bra til med oslosjakken. Møte ble heva.

 

Oslo, 27. august 2002

 

 

Victor Hansen                          Johs. R. Kjeken

referent                                               referent